Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chí kinh tế trang trại

 

Số hồ sơ:

T-BDI-155545-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - huyện

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phát triển Nông thôn

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND huyện, thành phố

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

phòng Kinh tế, phòng Nông nghiệp các huyện, thành phố

Cơ quan phối hợp (nếu có):

phòng Thống kê

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ từ UBND các phường, xã

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Giấy chứng nhận

 

Các bước

 

Tên bước

Mô tả bước

1.

Bước 1:

Chủ trang trại chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

2.

Bước 2:

Chủ trang trại nộp hồ sơ tại UBND phường, xã, UBND xã, phường, xác nhận và gửi cho UBND huyện, thành phố (phòng Kinh tế).

3.

Bước 3:

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ phường, xã, Phòng Kinh tế phối hợp với phòng Thống kê tổ chức thẩm định, nếu đủ điều kiện trình cho UBND huyện, thành phố ra quyết định cấp giấy chứng nhận.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chí Klll (theo mẫu).

2.

- Báo cáo tóm tắt về loại hình trang trại, quy mô, kết quả đầu tư và tình hình sản xuất kinh doanh trang trại (theo mẫu) có xác nhận của UBND cấp xã nơi trang trại hoạt động.

3.

- Bản sao hợp lệ (có công chứng) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng cho thuê đất để sản xuất kinh doanh nông, lâm, nghiệp, thủy sản.

4.

Đối với diện tích hộ sử dụng không có tranh chấp nhưng chưa được cấp quyền sử dụng đất thì phải có biên bản thẩm tra đất và có xác nhận của chính quyền địa phương.

Số bộ hồ sơ: 01(bộ).

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận MU

Văn bản số 1271/SNN ngày 21/...

2.

Biểu tóm tắt kết quả đầu tư và tình hình sản xuất kinh doanh trang trại

Văn bản số 1271/SNN ngày 21/...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

 

Căn cứ pháp lý của TTHC (3)

Bộ(2)

Thông tư 74/2003/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Mục III của Thông tư liên tịch 69/2000/TTLT/BNN-TCTK ngày 23/6/2000 hướng dẫn chỉ tiêu để xác định kinh tế trang trại

Thông tư liên tịch 62/2003/TTLT/BNN-TCTK ngày 20/5/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Thống kê về việc hướng dẫn tiêu chí xác định kinh tế trang trại

Tỉnh(1)

Văn bản số 1271/SNN ngày 21/7/2004 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định về việc cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

 

   Thời tiết