Cấp chứng nhấn cơ sơ đam bao điều kiên san xuất, kinh doanh giống thuy san (thuộc thẩm quyền của Sở nông nghiệp & PTNT)

 

Số hồ sơ:

T-BDI-144469-TT

Cơ quan thống kề:

Bình Định - Chi cục Nuối trống thủy sản Bình Định


Thông tin

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND tỉnh

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phấn cấp thực hiện (nếu có):

Sở Nống nghiệp & PTNT

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Chi cục Nuối trống thủy sản

Cơ quan phối hợp (nếu có):

khống

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

10 ngày l;àm việc

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Khống

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mố tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhấn nộp hồ sơ đăng ký Cấp chưng nhấn cơ sơ đam bao điêu kiên san xuất, kinh doanh giống thuy san tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cua Chi cục Nuối trống thủy sản (174 Trần Hưng Đạo - Quy Nhơn).

2.

Bước

2:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ nếu đầy đủ và hợp lệ sẽ viết Giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhấn.

3.

Bước

3:

Chi cục Nuối trống thủy sản thẩm tra hồ sơ và trình giấy chứng nhận lên Sở NN&PTNT tỉnh

4.

Bước

4:

Sở NN&PTNT ký cấp giấy chứng nhận và chuyển hồ sơ về Chi cục Nuối trống thủy sản

5.

Bước

5:

Trong thời gian quy định, tổ chức, cá nhấn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận Giấy chứng nhận.


Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn đăng ký chứng nhận cơ sơ đam bao điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thuy san

2.

- Bảng kề khai điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thuy san (kèm theo);

3.

- Ban sao Quyết định thành lập hoặc giấy chưng nhấn đăng ky kinh doanh về giống thủy san (nếu có)

4.

- Bản sao cống bố tiều chuấn chất lương giống thuỷ

Số bộ hồ sơ: 01 bộ


Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

1. 1- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về giống thuỷ sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp;

2-    Địa điểm xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản phải theo quy hoạch của địa phương;

3-    Quy mô và cơ sở vật chất kỹ thuật, các trang thiết bị kỹ thuật, hệ thống cấp và thoát nước, xử lý nước thải, phương tiện vận chuyển, lưu giữ của cơ sở phải đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh từng đối tượng và phẩm cấp giống thuỷ sản theo các Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn ngành đã quy định; phải đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y thuỷ sản được cơ quan có thẩm quyền ở địa phương chứng nhận và phải đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường sinh thái theo quy định của pháp luật;

4-    Có hồ sơ theo dõi quá trình sản xuất, kinh doanh giống;

5-    Cơ sở sản xuất, kinh doanh đàn giống bố mẹ, giống thương phẩm phải có nhân viên kỹ thuật có chứng chỉ đã được đào tạo về kỹ thuật sản xuất giống thuỷ sản hoặc nuôi trồng thuỷ sản;

6-    Cơ sở sản xuất, kinh doanh đàn giống thuần chủng, đàn giống cụ kỵ, đàn giống ông bà phải có nhân viên kỹ thuật có văn bằng chứng nhận trình độ từ đại học trở lên về chuyên ngành nuôi trồng thuỷ sản hoặc ngành sinh học;

7-    Cơ sở nhập khẩu giống thuỷ sản để kinh doanh phải có khu nuôi cách ly để theo dõi tình hình sức khoẻ, dịch bệnh và có chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y thuỷ sản.


Căn cứ pháp lý của TTHC (2)

Bộ(2)

  • Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/05/2005 của Chính phủ ban hành Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản
  • Quyết định 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/08/2008 của Bộ Nống nghiệp và Phát triển nống thốn ban hành Quy chế quản lý sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết