Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ hậu cần phục vụ cho đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên

 

Số hồ sơ:

T-BDI-155643-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - huyện

Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thủy sản

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND huyện, thành phố

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Kinh tế các huyện, thành phố

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ UBND các xã, phường.

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Quyết định hành chính

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Ngư dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

2.

Bước

2:

Ngư dân nộp hồ sơ tại UBND phường, xã, hội đồng xét duyệt của phường, xã xét duyệt hồ sơ đủ điều kiện và tổng hợp danh sách gởi UBND huyện, thành phố (phòng Kinh tế).

3.

Bước 3

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ phường, xã, Phòng Kinh tế phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức thẩm định theo điều kiện quy định của thông tư số 35/TT-BTC và số 71/TT-BTC, trình cho UBND huyện, thành phố ra quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ.

4.

Bước

4:

danh sách hỗ trợ được niêm yết tại UBND các phường, xã, sau 03 ngày nếu không thấy khiếu nại gì UBND phường, xã thông báo cho ngư dân đến Kho bạc huyện, thành phố trực tiếp nhận tiền.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn đề nghị hỗ trợ Bảo hiểm thân tàu

2.

- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (bản sao)

3.

- Giấy phép Khai thác thủy sản (bản sao)

4.

- Sổ chứng nhận khả năng hoạt động tàu cá (bản sao).

5.

- Hợp đồng mua Bảo hiểm thân tàu (bản sao).

Số bộ hồ sơ: 01(bộ).

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đơn đề nghị hỗ trợ Bảo hiểm thân tàu và Bảo hiểm tai nạn thuyền viên

Thông tư 35/2008/TT-BTC ngày...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC (2)

  • Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân
  • Thông tư 35/2008/TT-BTC ngày 25/4/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân

 

   Thời tiết