Cấp sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản.

 

Số hồ sơ:

T-BDI-055021-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Chi cục Kiểm lâm Bình Định.

Thông tin

Lĩnh vực:

Lâm nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Chi cục Kiểm lâm

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Chi cục Kiểm lâm

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Trong ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Cấp sổ khai báo nhập, xuất lâm sản.

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Phòng Thanh tra pháp chế Chi cục kiểm lâm Bình Định.

2.

Bước

2:

Bộ phận pháp chế - Thanh tra tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức, vào sổ theo dõi, viết phiếu xuất kho sổ khai báo nhận xuất lâm sản, trình lãnh đạo ký.

3.

Bước

3:

Bộ phận kế toán lập phiếu thu tiền mua sổ, cá nhân tổ chức nộp tiền cho thủ quỹ và nhận Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

 

1.

- Giấy giới thiệu của đơn vị;

 

2.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao);

 

Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC (1)

  • Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông gnhiệp và PTNT ban hành Quy định kiểm tra, kiểm soát lâm sản

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết