Đóng búa dấu búa kiểm lâm đối với gỗ khai thác từ rừng tự nhiên

 

Số hồ sơ:

T-BDI-055215-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Hạt kiểm lâm cấp huyện, thành phố-Chi cục Kiểm lâm Bình Định

Thông tin

Lĩnh vực:

Lâm nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Hạt Kiểm lâm huyện, thành phố.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Hạt Kiểm lâm huyện, thành phố.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Văn bản xác nhận

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đóng búa kiểm lâm nộp hồ sơ hoàn chỉnh tại Hạt kiểm lâm thuộc Chi cục kiểm lâm Bình Định

2.

Bước

2:

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm xem xét, chuyển hồ sơ cho cán bộ chuyên môn và thực hiện đúng quy định hiện hành của nhà nước.

3.

Bước

3:

Hạt kiểm lâm cử tổ công tác thực hiện việc đóng dấu búa kiểm lâm tại bãi để gỗ của tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

* Đối với tổ chức:

-    Văn bản đề nghị đóng dấu búa kiểm lâm của đơn vị;

-    Giấy phép khai thác và Hồ sơ thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (kèm theo lý lịch gỗ do đơn vị tự lập).

2.

* Đối với cá nhân:

-    Đơn đề nghị đóng dấu búa kiểm lâm của cá nhân;

-    Giấy phép khai thác đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (kèm theo lý lịch gỗ do cá nhân tự lập).

Số bộ hồ sơ:

02 (bộ)

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

TTHC liên quan (1)

Bộ(1)

Đóng dấu búa kiểm lâm

Căn cứ pháp lý của TTHC (1)

Bộ(1)

Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/06/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết