Đóng dấu búa kiểm lâm đối với gỗ nhập khẩu không có dấu búa của nước nhập khẩu.

 

Số hồ sơ:

T-BDI-055193-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng - Chi cục Kiểm lâm Bình Định.

Thông tin

Lĩnh vực:

Lâm nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR thuộc Chi cục Kiểm lâm.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR thuộc Chi cục Kiểm lâm.

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

01- 03 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Văn bản xác nhận

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận văn thư (tiếp nhận và trả kết quả) Đội kiểm lâm cơ động (Phường Nhơn Phú - Quy Nhơn) thuộc Chi cục kiểm lâm Bình Định;

2.

Bước

2:

Bộ phận văn thư của Đội kiểm lâm cơ động kiểm tra hồ sơ (nếu đủ tiếp nhận/ nếu chưa đủ đề nghị bổ sung) chuyển cho lãnh đạo xem xét;

3.

Bước

3:

Đội Kiểm lâm cơ động cử tổ công tác thực hiện việc đóng dấu búa kiểm lâm tại nơi để gỗ của tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Văn bản đề nghị đóng dấu búa kiểm lâm của đơn vị, cá nhân;

2.

- Tờ khai hải quan (kèm theo lý lịch gỗ).

Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC (1)

Bộ(1)

Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/06/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết