Chấp thuận cho khai thác tận thu, tận dụng gỗ thuộc rừng tự nhiên (đối với rừng quy hoạch sản xuất, phòng hộ) cho cá nhân làm nhà ở

 

Số hồ sơ:

T-BDI-155639-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - huyện

Thông tin

Lĩnh vực:

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND huyện, thành phố

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thành phố

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Văn bản chấp thuận

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

 

1.

Bước

1:

Hộ gia đình, cá nhân làm đơn xin khai thác tận thu, tận dụng gỗ thuộc rừng tự nhiên (đối với rừng quy hoạch sản xuất, phòng hộ) cho cá nhân làm nhà ở để làm nhà ở được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận và gửi UBND huyện, thành phố (trừ huyện Tuy Phước).

 

2.

Bước

2:

UBND huyện, thành phố giao phòng Nông nghiệp & PTNT xem xét và phối hợp với hạt Kiểm lâm, Ban QL RPH, chủ rừng, UBND các xã, thị trấn tiến hành đi kiểm tra thực tế tại hiện trường, đề xuất UBND huyện, thành phố chấp thuận cho phép khai thác.

 

 

3.

Bước

3:

Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, thành phố lập tờ trình, trình UBND cùng cấp.

4.

Bước

4:

Hộ gia đình, cá nhân nhận văn bản chấp thuận tại phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện, thành phố.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Đơn xin khai thác tận thu, tận dụng gỗ thuộc dừng tự nhiên để làm nhà ở (tự viết).

Số bộ hồ sơ:

01(bộ).

     

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC (5)

  • Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ Tướng Chính Phủ Về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo,đời sống khó khăn
  • Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp
  • Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/08/ 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng
  • Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản
  • Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo QĐ 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết