Thẩm định và phê duyệt thiết kế khai thác nhựa thông, tỉa thưa rừng trồng.

 

Số hồ sơ:

T-BDI-064334-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Chi cục Phát triển lâm nghiệp Bình Định

Thông tin

Lĩnh vực:

Lâm nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND tỉnh

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Chi cục Phát triển lâm nghiệp

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Chi cục kiểm lâm

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Phê duyệt

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức nộp Hồ sơ thiết kế khai thác nhựa thông, tỉa thưa rừng trồng tại Văn thư của Chi cục Phát triển lâm nghiệp.

2.

Bước

2:

Văn thư nhận hồ sơ, trình lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Chi cục giao cho phòng chức năng kiểm tra (nếu đủ thủ tục nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ/ không đủ thủ tục đề nghị tổ chức bổ sung hồ sơ)

3.

Bước

3:

Kiểm tra hồ sơ và thực tế hiện trường, nếu không đạt đề nghị bổ sung nếu đạt thì lập biên bản kiểm tra và trình Chi cục trưởng Chi cục Phát triển lâm nghiệp

4.

Bước 4:

Trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký phê duyệt

5.

Bước

5:

Thông báo Tổ chức đến nhận hồ sơ hoàn chỉnh tại Văn thư của Chi cục Phát triển lâm nghiệp.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Tờ trình xin thẩm định và phê duyệt thiết kế khai thác nhựa thông, tỉa thưa rừng trồng

2.

- Thuyết minh thiết kế kỹ thuật, các biểu tính toán các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khai thác- Bản đồ thiết kế khai thác

3.

- Biên bản kiểm tra

Số bộ hồ sơ: 07 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC (2)

Bộ(2)

Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/08/ 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng

Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết