Thủ tục cho phép phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam vào hoạt động thông tin, báo chí tại tỉnh.

*Trình tự thực hiện:

a) Đối với tổ chức/cá nhân:

- Bước 1: Các cơ quan, tổ chức xin phép cho phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam vào làm việc tại tỉnh chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn tại Biểu này, đến Sở Ngoại vụ để nộp hồ sơ tại Bộ phận TN&TKQ của Sở Ngoại vụ hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện, fax.

- Bước 2: Nhận kết quả trực tiếp tại Sở Ngoại vụ hoặc qua đường bưu điện, fax.

b) Đối với cơ quan thực hiện thủ tục:

- Bước 1: Bộ phận TN&TKQ của Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Sở Ngoại vụ xử lý hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

* Cách thức thực hiện:

Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định hoặc theo đường bưu điện, fax.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị hoạt động thông tin, báo chí theo mẫu do Bộ Ngoại giao ban hành.

+ Bản chụp Thẻ phóng viên nước ngoài của phóng viên thường trú.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

*Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm trả lời Văn phòng thường trú bằng văn bản.

 * Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Ngoại vụ.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc tỉnh.

*Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 04/BC-BNG tại Thông tư số 06/2012/TT-BNG ngày 10/12/2012 (đính kèm)

* Phí, lệ phí: Không

* Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản của UBND tỉnh

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 26/6/1999;

- Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 4 năm 2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

- Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29 tháng 01 năm 2002 của liên bộ Bộ Công an - Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

- Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

          - Thông tư số 06/2012/TT-BNG ngày 10/12/2012 của Bộ Ngoại giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết