Thủ tục cho phép tổ chức Việt Nam hoặc nước ngoài tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh:

*Trình tự thực hiện:

a) Đối với tổ chức/cá nhân:

 - Bước 1: Các cơ quan, tổ chức xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn tại Biểu này, đến Sở Ngoại vụ để nộp hồ sơ tại Bộ phận TN&TKQ của Sở Ngoại vụ.

- Bước 2: Nhận kết quả qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Sở Ngoại vụ.

b) Đối với cơ quan thực hiện thủ tục:

- Bước 1: Bộ phận TN&TKQ của Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Sở Ngoại vụ xử lý hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

* Cách thức thực hiện:

Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định.

* Hồ sơ:

a) Đối với các cơ quan, tổ chức Việt Nam:

- Tờ trình (kèm theo đề án hoặc kế hoạch tổ chức) của đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (thời hạn trình ít nhất là 20 ngày trước ngày dự kiến tổ chức). Nội dung văn bản cần nêu rõ:

+ Lý do, danh nghĩa tổ chức, mục đích của hội nghị, hội thảo.

+ Thời gian và địa điểm tổ chức, địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có).

+ Hình thức và công nghệ tổ chức.

+ Nội dung, chương trình làm việc và các hoạt động bên lề hội nghị, hội thảo.

+ Thành phần tham gia tổ chức: Cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía nước ngoài, cơ quan tài trợ (nếu có).

+ Thành phần tham dự: Số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu nước ngoài.

+ Nguồn kinh phí.

+ Ý kiến của cơ quan liên quan (nếu có).

b) Đối với các cơ quan, tổ chức nước ngoài: Phải có Kế hoạch tổ chức (thời hạn trình ít nhất là 20 ngày trước ngày dự kiến tổ chức), trong đó cần nêu rõ:

+ Lý do, danh nghĩa tổ chức, mục đích của hội nghị, hội thảo;

+ Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo; địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có);

+ Hình thức và công nghệ tổ chức (trong trường hợp hội nghị, hội thảo trực tuyến);

+ Nội dung, chương trình làm việc và các hoạt động bên lề hội nghị, hội thảo;

+ Thành phần tham gia tổ chức: Cơ quan phía nước ngoài, cơ quan phía Việt Nam, cơ quan tài trợ (nếu có);

+ Thành phần tham dự: Số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại biểu có quốc tịch nước ngoài và đại biểu Việt Nam.

c) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

- Sở Ngoại vụ: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- UBND tỉnh: 03 ngày làm việc.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bình Định.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Ngoại vụ.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh và các cơ quan, địa phương liên quan.

*Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

*Phí, lệ phí: Không

* Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản của UBND tỉnh.

*Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

*Căn cứ pháp lý của TTHC: Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

   Thời tiết