Thủ tục xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC cho doanh nhân trên địa bàn tỉnh

* Trình tự thực hiện

a. Đối với tổ chức, cá nhân:

- Bước 1: Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận TN&TKQ của Sở Ngoại vụ (59-61 Lê Hồng Phong – TP Quy Nhơn) vào tất cả các ngày trong tuần, trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

Buổi sáng: 7h00 đến 11h30

Buổi chiều: 13h30 đến 17h00

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận giải quyết; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung hồ sơ, kê khai lại.

- Bước 3: Nhận kết quả trực tiếp tại Sở Ngoại vụ

b. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục:

- Bước 1: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ (59-61 Lê Hồng Phong – TP Quy Nhơn) vào tất cả các ngày trong tuần, trừ các ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

Buổi sáng: 7h00 đến 11h30

Buổi chiều: 13h30 đến 17h00

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận giải quyết; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung hồ sơ, kê khai lại.

- Bước 3: Sở Ngoại vụ có văn bản tham mưu và trình UBND tỉnh xem xét về việc cho phép sử dụng thẻ ABTC cho doanh nhân.

- Bước 4: Sở Ngoại vụ nhận kết quả từ UBND tỉnh và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

* Cách thức thực hiện: Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

a.1. Đối với doanh nhân Việt Nam thuộc trường hợp nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 của Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Định có nhu cầu sử dụng thẻ ABTC

- Công văn đề nghị xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC;

- Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp nhà nước), hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh);

- Tài liệu chứng minh năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, khả năng hợp tác với đối tác các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình ABTC hoặc việc thực hiện hạn ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp như: Các loại hợp đồng kinh tế hoặc dự án đầu tư hợp tác của doanh nghiệp ký kết với các đối tác thuộc nền kinh tế thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC;

- Bản sao có chứng thực hộ chiếu phổ thông của cá nhân xin cấp thẻ ABTC còn thời hạn ít nhất 03 năm;

- Bản sao có chứng thực Quyết định bổ nhiệm chức vụ hoặc văn bản chứng minh chức vụ, vị trí công tác của cá nhân xin sử dụng thẻ ABTC.

Tất cả các loại giấy tờ nêu trên nếu có văn bản bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch ra bằng tiếng Việt được chứng thực của cơ quan có thẩm quyền và phải có bản chính kèm theo để đối chiếu.

a.2. Đối với công chức, viên chức nhà nước nêu tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 2 của Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Định có nhu cầu sử dụng thẻ ABTC

- Công văn đề nghị xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC của đơn vị;

- Bản sao có chứng thực hộ chiếu của cá nhân xin cấp thẻ ABTC còn thời hạn ít nhất 03 năm;

- Bản sao có chứng thực thư mời hoặc các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc thực hiện cam kết thương mại với các nước và vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình ABTC.

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

-  Sở Ngoại vụ: 04 (bốn) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

          - Các đơn vị có liên quan: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Ngoại vụ;

 UBND tỉnh: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Ngoại vụ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời của Chủ tịch UBND tỉnh.

* Lệ phí (nếu có): Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Không (chưa có văn bản quy định mẫu đơn cho thủ tục này).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Điều kiện xét, cho phép doanh nhân Việt Nam sử dụng thẻ ABTC :

1. Không vi phạm pháp luật.

2. Doanh nhân phải là người làm việc tại các doanh nghiệp có chức năng xuất nhập khẩu sang các nên kinh tế thành viên và phải là người đại diện cho doanh nghiệp đó có nhu cầu thường xuyên, ngắn hạn tới các nền kinh tế thành viên trong khối APEC để thực hiện việc ký kết hoặc thực hiện cam kết hợp tác kinh doanh, đầu tư, thương mại trong khối.

3. Có hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp còn thời hạn ít nhất 03 năm kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ.

* Căn cứ pháp lý của TTHC :

- Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân.

- Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công An hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thông tư số 07/2013/TT-BCA ngày 30/01/2013 của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước và Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC.

- Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 10/7/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 về việc ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Định./.

   Thời tiết