Giải quyết khiếu nại lần hai

Thông tin

Lĩnh vực

Thanh tra

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Chánh Thanh tra tỉnh; Phòng Thanh tra Xét khiếu tố và các Phòng trực thuộc Thanh tra tỉnh có liên quan (khi được Chủ tịch UBND tỉnh giao).

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Đối tượng thực hiện

Tất cả

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại

Công dân viết đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ảnh và gửi đến Thanh tra tỉnh tại 62A đường Diên Hồng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Nếu khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh là khiếu nại lần hai thì người khiếu nại phải gửi đơn kèm theo bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và các tài liệu liên quan (nếu có) cho cơ quan nói trên giải quyết.

Bước 2: Thụ lý đơn khiếu nại

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, cơ quan thụ lý đơn để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu biết; trường hợp không thụ lý để giải quyết thì thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại và nêu rõ lý do.

Bước 3: Thẩm tra, xác minh vụ việc khiếu nại

Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, cơ quan giải quyết có các quyền sau:
+ Yêu cầu người khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu và những bằng chứng về nội dung khiếu nại;
+ Yêu cầu người bị khiếu nại giải trình bằng văn bản về những nội dung khiếu nại;
+ Yêu cầu người giải quyết khiếu nại lần đầu, cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp thông tin, tài liệu và những bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại;
+ Mời người bị khiếu nại, người khiếu nại đến để tổ chức đối thoại (nếu cần);
+ Xác minh tại chỗ (nếu cần);
+ Trưng cầu giám định, tiến hành các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.
Cá nhân, cơ quan, tổ chức khi nhận được yêu cầu nêu trên phải thực hiện đúng các yêu cầu đó.

Bước 4: Ra quyết định giải quyết khiếu nại

Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản và gửi quyết định cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu, người có quyền, lợi ích liên quan, người đã chuyển đơn đến, cơ quan quản lý cấp trên trong thời hạn chậm nhất là 7 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại.

2

Giấy uỷ quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền); giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện.

3

Bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và các tài liệu liên quan (nếu có)

Số bộ hồ sơ                   01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn khiếu nại;

Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP của Tổng thanh tra ngày 18 tháng 6 năm 2008 về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 

Nội dung

Văn bản qui định

1

- Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.
- Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định tại Điều 1 Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ.
- Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn, thời hiệu theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.
- Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai.
- Việc khiếu nại chưa được toà án thụ lý để giải quyết.
Thanh tra tỉnh tiến hành việc xác minh, kết luận nội dung khiếud nại và kiến nghị biện pháp giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND khi được giao.

Nghị định số 136/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Khiếu nại, tố cáo
   Thời tiết