Cho phép họp báo

Số hồ sơ:

T-BDI-039124-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Thông tin và Truyền thông Báo chí

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND tỉnh Bình Định.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

+ Chậm nhất là sáu (6) tiếng đồng hồ trước khi tổ chức họp báo, Sở TT&TT có văn bản trả lời. - Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, cơ quan nước ngoài, cá nhân người nước ngoài: sau 24 giờ kể từ khi nhận được văn bản xin phép, Sở Thông tin và Truyền thông phải có văn bản trả lời; nếu không có ý kiến thì việc họp báo coi như được chấp nhận. - Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước: Chậm nhất là 6 tiếng đồng hồ trước khi họp báo.

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Văn bản chấp thuận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

 

1.

Bước

1

Tổ chức, công dân muốn họp báo phải báo trước bằng văn bản chậm nhất là hai mươi tư (24) tiếng đồng hồ trước khi họp báo cho Sở TT&TT, vào giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu.

 

2.

Bước

Sở TT&TT có văn bản cấp phép họp báo

 

 

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Công văn của tổ chức, công dân nêu rõ: Mục đích, nội dung, chương trình, thành phần mời, thời gian, địa điểm, người chủ trì

Số bộ hồ sơ:

01 (bộ)

     

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện

Nội dung

Văn bản qui định

TTHC:

1. Nội dung họp báo phải phù hợp với chức năng,

Nghị định số

 

nhiệm vụ và mục đích của tổ chức xin phép họp

51/2002/NĐ-CP

 

báo.

n...

 

Căn cứ pháp lý của TTHC (3)

Luật Báo chí số 29/LCT/HĐNN8 của Quốc Hội thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1989

Luật số 12/1998/QH10 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 1999 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí

   Thời tiết