Xử lý đơn thư

Thông tin

Lĩnh vực

Thanh tra

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Các Phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh Bình Định

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo.

Đối tượng thực hiện

Tất cả

 

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản trả lời, văn bản hướng dẫn hoặc văn bản thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1: Nhận đơn

Công dân viết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh và gửi đến Thanh tra tỉnh tại 62A đường Diên Hồng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Tiếp nhận đơn, vào sổ theo dõi đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Bước 2: Phân loại và xử lý đơn

- Đối với đơn khiếu nại:
+ Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh Thanh tra tỉnh và có đủ các điều kiện để giải quyết theo quy định của pháp luật thì tiếp nhận, thụ lý để giải quyết và gửi thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho tổ chức, cá nhân chuyển đơn. Trong trường hợp đơn khiếu nại có chữ ký của nhiều người thì hướng dẫn người khiếu nại viết thành đơn riêng để thực hiện việc khiếu nại.
+ Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh Thanh tra tỉnh nhưng không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết theo quy định tại Điều 2 Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ thì có văn bản trả lời cho người khiếu nại biết rõ lý do không thụ lý.
+ Đối với đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh Thanh tra tỉnh, thì có văn bản chỉ dẫn, trả đơn người khiếu nại (có phiếu trả đơn khiếu nại). Việc chỉ dẫn, trả lời chỉ thực hiện một lần đối với một vụ việc khiếu nại; trong trường hợp người khiếu nại gửi kèm các giấy tờ, tài liệu là bản gốc liên quan đến vụ việc khiếu nại thì cơ quan trả lại các giấy tờ, tài liệu đó cho người khiếu nại.
- Đối với đơn tố cáo:
+ Nếu tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh thì thụ lý để giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Khiếu nại, tố cáo.
+ Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh thì chậm nhất trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được phải chuyển đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo và các tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có) cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
+ Nếu tố cáo hành vi phạm tội thì chuyển cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.
- Đối với đơn phản ánh, kiến nghị:
Gửi cơ quan có thẩm quyền để nghiên cứu, nắm bắt thông tin, giải quyết.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1

Đơn khiếu nại hoặc Đơn tố cáo (nếu có).

2

Các giấy tờ, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến nội dung đơn

Số bộ hồ sơ                   01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn khiếu nại;

Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP của Tổng thanh tra ngày 18 tháng 6 năm 2008 về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đơn tố cáo

 

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: không

   Thời tiết