Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.

Số hồ sơ:

T-BDI-028375-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Du lịch

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy phép

 

Các bước

 

 

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Doanh nghiệp du lịch nước ngoài chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

2.

Bước

2:

Nộp hồ sơ tại phòng Quản lý Du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Địa chỉ: 183 Lê Hồng Phong - Tp. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định Điện thoại: (056) 3819017

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ. Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h Buổi chiều từ 14h00 đến 16h30

Tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày nghĩ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước).

3.

Bước

3:

Trong thời hạn mười ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành thẩm định, xem xét.

4.

Bước

4:

* Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho doanh nghiệp (sữa đổi, bổ sung)

-  Thời gian gửi quyết định: Theo thời gian nhận hồ sơ như trên

-  Thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương, UBND tỉnh Bình Định, cơ quan thuế, cơ quan thống kê và cơ quan nhà nước liên quan nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Đơn đề nghị sữa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký.

2.

- Bản gốc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp

Số bộ hồ sơ: 02 (bộ).

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

- Đơn đề nghị sữa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn

Thông tư số

phòng đại diện

89/2008/TT-BVHTT...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện TTHC:

 

 

   Thời tiết