Bãi nhiệm Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư

Thông tin

Lĩnh vực

Bổ trợ tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Hộ tịch và Tư pháp khác - Sở Tư pháp

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Không quy định cụ thể

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không  

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam có văn bản đề nghị UBND cấp tỉnh đình chỉ hoạt động của Ban Chủ nhiệm, đình chỉ chức vụ Chủ nhiệm Đoàn luật sư.

Bước 2:

UBND cấp tỉnh ra quyết định đình chỉ hoạt động của Ban Chủ nhiệm, đình chỉ chức vụ Chủ nhiệm Đoàn luật sư và yêu cầu Đoàn luật sư tổ chức Đại hội bất thường để bầu Ban Chủ nhiệm và Chủ nhiệm mới của Đoàn luật sư.

Bước 3:

Nhận kết quả tại phòng Hộ tịch và Tư phác khác - Sở Tư pháp Bình Định.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Văn bản đề nghị đình chỉ hoạt động của Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư;

2

Văn bản thể hiện sự không tín nhiệm của ít nhất một phần hai số thành viên Đoàn luật sư hoặc quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức tạm đình chỉ tư cách thành viên hoặc xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư hoặc quyết định tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Không quy định cụ thể

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không  
     


   Thời tiết