Công chứng văn bản bán đấu giá tài sản

Thông tin

Lĩnh vực

Công chứng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Hộ tịch và Tư pháp khác - Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 Công an, UBND xã, phường, thị trấn; Tài nguyên Môi trường…. khi cần phải xác minh hoặc cung cấp các thông tin có liên quan đến việc công chứng hợp đồng.

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Ngay sau khi bán đấu giá tài sản.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí công chứng Mức phí thu theo loại việc; Mức thu 100.000 đồng. Thông tư số 91/2008/TT-LT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản bán đấu giá tài sản đã được công chứng.

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Công chứng viên (CCV) có mặt tại địa điểm tổ chức bán đấu giá tài sản theo giấy mời của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Bước 2:

Công chứng viên (CCV) tiến hành việc kiểm tra nhân thân, năng lực hành vi của những người tham gia đấu giá tài sản;

Bước 3:

Đấu giá viên, người có tài sản bán đấu giá, Công chứng viên chứng kiến cuộc bán đấu giá và những người tham gia đấu giá ký vào biên bản bán đấu giá.

4

Đấu giá viên và người trúng đấu giá ký tên vào Van bản bán đấu giá tài sản.

5 Đóng dấu vào Văn bản, thu phí công chứng và trả văn bản bán đấu giá đã được công chứng.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Biên bản bán đấu giá tài sản do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản lập sẵn.

2

Văn bản bán đấu giá do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản lập sẵn

3

Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp và còn gía trị sử dụng của các chủ thể giao kết hợp đồng.

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 Mẫu văn bản bán đấu giá tài sản  Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không  
     


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết