Đề nghị tham gia làm Cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Thông tin

Lĩnh vực

Trợ giúp pháp lý

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Sở, ban, ngành của tỉnh; các phòng, ban chuyên môn của huyện, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn.

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý trình Giám đốc Sở Tư pháp xem xét công nhận và cấp Thẻ cộng tác viên. - Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Giám đốc Trung tâm trình, Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, ký quyết định công nhận và cấp Thẻ cộng tác viên.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không  

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

- Quyết định công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý. - Cấp thẻ Cộng tác viên - Văn bản từ chối công nhân là Cộng tác viên.

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Người có đủ điều kiện được quy định trong Luật trợ giúp pháp lý nộp hồ sơ đề nghị làm cộng tác viên tại Trung tâm, Chi nhánh của Trung tâm nơi người đề nghị làm cộng tác viên làm việc hoặc cư trú;Người có đủ điều kiện được quy định trong Luật trợ giúp pháp lý nộp hồ sơ đề nghị làm cộng tác viên tại Trung tâm, Chi nhánh của Trung tâm nơi người đề nghị làm cộng tác viên làm việc hoặc cư trú;

Bước 2:

Giám đốc Trung tâm, Trưởng Chi nhánh kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì làm Công văn trình và đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp công nhận và cấp thẻ cộng tác viên;

Bước 3:

  Giám đốc Sở Tư pháp ra quyết định công nhận và cấp thẻ cho người đề nghị làm cộng tác viên.Trường hợp không đủ điều kiện làm Cộng tác viên thì ra văn bản từ chối không công nhận là cộng tác viên.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Đơn đề nghị làm cộng tác viên (có mẫu kèm theo);

2

Bản sao một trong các giấy tờ sau:
+ Bằng cử nhân luật hoặc bằng đại học khác, giấy xác nhận của cơ quan nơi làm việc về lĩnh vực công tác (bản chính) có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân;
+ Đối với người đề nghị làm cộng tác viên ở vùng sâu, vùng xa thì cần bản sao bằng trung cấp luật hoặc giấy tờ xác nhận thời gian công tác pháp luật của cơ quan, tổ chức nơi người đó đã hoặc đang công tác (bản chính); hoặc giấy xác nhận của UBND cấp xã hoặc cán bộ tư pháp xã về việc có hiểu biết pháp luật, có uy tín trong cộng đồng dân cư

3

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đề nghị cộng tác làm việc (bản chính);

4

02 ảnh cỡ 2cm x 3cm.

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Mẫu 01-TP-TGPL-QCCTV: Đơn đề nghị làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/09/2008 Hướng dẫn nghiệp vụ TGPL và quản lý nhà nước
   

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không  
     


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết