Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Thông tin

Lĩnh vực

Trợ giúp pháp lý

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Sở, ban, ngành của tỉnh; các phòng, ban chuyên môn của huyện, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn.

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không  

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy đăng ký
- Trường hợp từ chối thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật nộp đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý tại Sở Tư pháp nơi đã đăng ký;

Bước 2:

Sở Tư pháp xem xét nếu hợp lệ thu hồi Giấy đăng ký cũ và quyết định cấp Giấy đăng ký mới; trong trường hợp không đồng ý thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3:

 

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý(bản chính);

2

Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý cũ (bản chính).
3  

4

 

5

 

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 Mẫu TP-TGPL-3B - Đơn đề nghị thay đổi nội dung đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý  Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/09/2008 Hướng dẫn nghiệp vụ TGPL và quản lý nhà nước
   

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không  
     


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết