Thu hồi thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Thông tin

Lĩnh vực

Trợ giúp pháp lý

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Sở, ban, ngành của tỉnh; các phòng, ban chuyên môn của huyện, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn.

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị thu hồi thẻ cộng tác viên của giám đốc Trung tâm, giám đốc Sở tư pháp sẽ ra quyết định thu hồi thẻ cộng tác viên.

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không Không  

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính
- Quyết định thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý) của giám đốc Sở tư pháp. - Quyết định chấm dứt hợp đồng của cộng tác viên của giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý. - Văn bản đề nghị giám đốc Sở tư pháp thu hồi thẻ cộng tác viên. - Cộng tác viên nộp lại thẻ cộng tác viên.

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Khi cộng tác viên thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật Trợ giúp pháp lý, Giám đốc Trung tâm ra quyết định chấm dứt hợp đồng cộng tác và đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp ra Quyết định thu hồi thẻ cộng tác viên;

Bước 2:

Giám đốc Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi thẻ và gửi cho Cộng tác viên

Bước 3:

Cộng tác viên có trách nhiệm nộp lại thẻ Cộng tác viên.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Văn bản đề nghị thu hồi thẻ của Giám đốc Trung tâm;

2

Một trong các giấy tờ, tài liệu chứng minh Cộng tác viên thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 30 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ.
3  

4

 

5

 

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

   
   

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không  
     


   Thời tiết