Đăng ký tham gia đấu giá tài sản

Thông tin

Lĩnh vực

Đấu giá tài sản

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Trung tâm Dịch Vụ Bán Đấu Giá Tài Sản - Sở Tư pháp Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Trung tâm Dịch Vụ Bán Đấu Giá Tài Sản - Sở Tư pháp Bình Định

Cách thức thực hiện

 

Thời hạn giải quyết

30 ngày trở lên đối với tài sản là bất động sản và 07 ngày trở lên đối với tài sản là động sản tổ chức bán đấu giá.

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí tham gia đấu giá Mức phí theo giá khởi điểm của tài sản.
- Từ 20.000.000 đồng trở xuống: 20.000 đồng
- Trên 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng: 50.000 đồng.
- Trên 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng: 100.000 đồng.
- Trên 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng: 200.000 đồng.
- Trên 500.000.000 đồng: 500.000 đồng.
 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

 

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục tại Trung tâm Dịch Vụ Bán Đấu Giá Tài Sản, Sở Tư pháp Bình Định vào tất cả các ngày trong tuần, trừ thứ bảy và chủ nhật.

Bước 2:

Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận giải quyết; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức bổ sung hồ sơ, kê khai lại.

Bước 3:

Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại Trung tâm Dịch Vụ Bán Đấu Giá Tài Sản, Sở Tư pháp Bình Định.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Bảng đăng ký do khách hàng tự viết hoặc mẫu hướng dẫn của Trung tâm Dịch Vụ Bán Đấu Giá Tài Sản.

2

Giấy phép kinh doanh (riêng tài sản hạn chế hoặc kinh doanh có điều kiện có yêu cầu).
3  

4

 

5

 

Số bộ hồ sơ                  01 bộ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Bản đăng ký tham gia đấu giá

Thông tư 03/2005/TT-BTP ngày 04/05/2005 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP

   

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không  
     


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết