Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

 

Số hồ sơ:

T-BDI-132080-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Khoa học & Công nghệ


Thông tin
 

 

Lĩnh vực:

Sở hữu trí tuệ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Khoa học và Công nghệ .

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Khoa học và Công nghệ .

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

01 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

- Phí thẩm định hồ sơ:

- Lệ phí công bố Quyết định:

300.000 đồng

150.000 đồng.

Thông tư số 22/2009/TT-BTC...

Thông tư số 22/2009/TT-BTC...

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận

 

Các bước

 

Tên bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức, cá nhân đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định, địa chỉ: 68 Lê Duẩn - TP.Quy Nhơn để được hướng dẫn và lấy tờ khai hoặc truy cập trang webhttp://www.noip.gov.vn để lấy tờ khai về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu

2.

Bước 2:

Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý Công nghệ và SHTT - Sở KH&CN.

3.

Bước 3:

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở KH&CN xem xét hồ sơ theo qui định sau:

-    Trương hơp hô sơ đa đầy đu, hơp lê thi Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định.

-    Trương hơp hô sơ thiêu, hoăc không hơp lê thi Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, trong đó nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 30 ngày làm việc kề từ ngày ra thông báo để tổ chức nộp hồ sơ sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Khi hết thới hạn ấn định mà tổ chức nộp hồ sơ không sửa chữa hoặc sửa chữa không đạt, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến nhưng không xác đáng thì Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định từ chối cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức giám định, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Thơi gian tiêp nhần/trả hô sơ:

Sáng: tư 07h đến 11h30;

Chiều: từ 13h30 đên 16h30.

(Trừ thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ)

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (Bản chính);

2.

- Bản sao Giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (có công chứng);

3.

- Bản sao Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định viên sở hữu công nghiệp hoạt động cho tổ chức (có công chứng);

4.

- Chứng từ nộp phí, lệ phí

Số bộ hồ sơ: 02 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Tờ khai yêu cầu cấp/cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN...

2.

 

Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Nội dung

Văn bản qui định

1- Có ít nhất 02 thành viên có Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp; 2- Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Thông tư số
01/2008/TT-BKHCN...

 

TTHC liên quan (1) 

 

Bộ(1)

Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

 

Căn cứ pháp lý của TTHC (4)

Bộ(4)

 

  • Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp 
  • Luật Sở hữu trí tuệ
  • Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

 


   Thời tiết