Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

 

Số hồ sơ:

T-BDI-132014-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Định - Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản xác nhận

 

Các bước

 

Tên bước

Mô tả bước

1.

Bước 1:

Người nhập khẩu hàng hóa nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

2.

Bước 2:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, nhay sau khi tiếp nhận hồ sơ

3.

Bước 3:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ so với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng và các quy định hiện hành.

4.

Bước 4:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu


Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Mẫu Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (theo mẫu XIV);

2.

- Bản photo copy các giấy tờ: Hợp đồng (Contract), Danh mục hàng hóa kèm theo (Packing list);

3.

- Một hoặc các bản sao chứng chỉ chất lượng (có chứng thực) sau: Giấy chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu; Giấy chứng nhận chất lượng, giấy giám định chất lượng của lô hàng nhập khẩu được cấp bởi tổ chức được chỉ định hoặc thừa nhận; Giấy chứng nhận hệ thống quản lý đối với hàng hóa có yêu cầu về hệ thống quản lý;

4.

- Các tài liệu khác có liên quan: Bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn (Bill of lading); Hóa đơn (invoice); Tờ khai hàng hóa nhập khẩu; Giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có) (C/O-Certificate of Origin); Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa; Mẫu nhãn hàng hóa nhập khẩu đã được gắn dấu hợp quy và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định).

5.

- Mẫu Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (theo mẫu XV).

Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

- Mẫu Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (theo mẫu XIV);

Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN...

2.

- Mẫu Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (theo mẫu XV).

Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

 

TTHC liên quan (1)

Bộ(1)

Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu

 

Căn cứ pháp lý của TTHC (5)

Bộ(5)

  • Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Nghị định số 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
  • Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá
  • Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

 

   Thời tiết