Cấp Giấy chứng nhận Xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu D.

Thông tin

Lĩnh vực

Công Thương mại quốc tế

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Ban quản lý các KCN Bình Định

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn không quá 03 ngày (nếu chỉ kiểm tra hồ sơ), 05 ngày (nếu xác minh tại cơ sở) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

Bước 2:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Văn phòng Ban quản lý KKT – số 65 Tây sơn, Quy Nhơn. Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ
Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì ghi phiếu tiếp nhận cho doanh nghiệp.
Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc cần bổ sung thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN khai lại cho đầy đủ

Bước 3:

Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển Phiếu tiếp nhận và trả kết quả (kèm hồ đăng ký của DN) sang phòng Quản lý doanh nghiệp để kiểm tra.

Bước 4:

Người được phân công thụ lý hồ sơ của phòng Quản lý doanh nghiệp kiểm tra nội dung và sự phù hợp của hồ sơ theo các quy định hiện hành
Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì làm thông báo thời gian tiếp nhận hồ sơ , kiểm tra nội dung, làm thông báo công nhận.
Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc cần bổ sung thì hướng dẫn cho doanh nghiệp điều chỉnh, bổ sung lại những điều khoản chưa phù hợp với quy định.

Bước 5:

Lãnh đạo phòng kiểm tra lại hồ sơ lần cuối:
- Nếu hồ sơ đảm bảo đầy đủ và đúng quy định thì ký nháy vào thông báo công nhận, trình cho lãnh đạo Ban ký thông báo
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu chuyên viên theo dõi xem xét lại và đề nghị doanh nghiệp bổ sung

Bước 6:

Chuyển hồ sơ đã được lãnh đạo Ban ký duyệt cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho doanh nghiệp.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

- Đơn xin cấp C/O Form D do giám đốc doanh nghiệp ký (bản chính) đã được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ (Phụ lục 10 Quyết định số 19/2008//QĐ-BCT);

2

- Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D (phụ lục 8 Thông tư 12/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 22/5/2009) gồm 01 bản chính và 03 bản sao đã được khai hoàn chỉnh theo hướng dẫn thống nhất của khối ASEAN
3 - Giấy chứng nhận kiểm tra xuất xứ hàng hóa (trong trường hợp có yêu cầu kiểm tra) do Công ty có chức năng giám định hàng hóa xuất nhập khẩu cấp.
4 - Tờ khai Hải quan đã được thanh khoản (bản sao có đóng dấu xác nhận doanh nghiệp )
5 - Hoá đơn thương mại (bản sao, có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp)
6 - Vận đơn (bản sao có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp)

Số bộ hồ sơ                  01 bộ;

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn đề nghị cấp C/O

 Quyết định số 19/2008/QĐ-BCT ngày 24 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương Ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA)

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 


   Thời tiết