Gia hạn đồng thời điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diện của thương nhân nước ngoài

Thông tin

Lĩnh vực

Công Thương mại quốc tế

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Ban quản lý các KCN Bình Định

Cách thức thực hiện

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy phép

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

Bước 2:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định – số 65 Tây sơn, Quy Nhơn.
Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ.
- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại.
- Nộp phí theo quy định của pháp luật.

Bước 3:

Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển Phiếu tiếp nhận và trả kết quả (kèm hồ sơ của DN) sang phòng Quản lý doanh nghiệp để kiểm tra.

Bước 4:

Người được phân công thụ lý hồ sơ của phòng Quản lý doanh nghiệp kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ.
- Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì lập phiếu trình ký,
- Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc cần bổ sung thì hướng dẫn cho doanh nghiệp khai báo lại cho phù hợp hoặc từ chối cấp giấy phép.

Bước 5:

Lãnh đạo phòng kiểm tra lại hồ sơ lần cuối:
- Nếu hồ sơ đảm bảo đầy đủ và đúng quy định thì ký vào phiếu trình ký và trình cho lãnh đạo Ban ký cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu chuyên viên theo dõi xem xét lại và đề nghị doanh nghiệp bổ sung

Bước 6:

Chuyển hồ sơ đã được lãnh đạo Ban ký duyệt cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho doanh nghiệp.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu MĐ-5 Phụ lục I của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

2

- Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

3

- Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện;
4 - Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.

Số bộ hồ sơ                  01 bộ;

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu MĐ-5 Phụ lục I

Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết