Xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường

Thông tin

Lĩnh vực

Tài nguyên và Môi trường

Môi trường

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Ban quản lý các KCN Bình Định

Cách thức thực hiện

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy xác nhận

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

+ Tổ chức/Cá nhân có đề nghị xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường nộp đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.

Bước 2:

+ Nếu từ chối xác nhận hoặc có yêu cầu bổ sung hồ sơ, nội dung Bản cam kết bảo vệ môi trường thì Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định sẽ có văn bản trả lời cho Tổ chức/Cá nhân đề nghị biết; Nếu đồng ý xác nhận thì kết quả được chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định để trả cho Tổ chức/Cá nhân theo Phiếu hẹn.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

+ 01 Văn bản đề nghị xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường;

2

+ 05 Bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án (tiếng Việt) với cấu trúc và yêu cầu nội dung quy định tại Phụ lục 24 và phụ lục 26 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

3

+ 01 Báo cáo dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án (bằng tiếng Việt, kèm theo chữ ký của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa);

Số bộ hồ sơ                  01 bộ;

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường theo Phụ lục 25.

Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 


   Thời tiết