Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng

Thông tin

Lĩnh vực

Xây dựng Quy hoạch xây dựng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Quy hoạch – Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện

 Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Chứng chỉ

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2:

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tại bộ phận 1 cửa của Ban Quản lý Khu kinh tế, số 65 Tây Sơn, TP Quy Nhơn.
Chuyên viên bộ phận 1 cửa tiếp nhận và phối hợp với phòng Quy hoạch Xây dựng kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ lập đúng theo quy định thì viết giấy biên nhận hẹn doanh nghiệp.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không đúng thì trả lại DN để bổ sung hoàn chỉnh.

Bước 3:

Trong thời hạn 07 ngày, Phòng QHXD tác nghiệp nội vụ trình Lãnh đạo Ban ký và chuyển Văn phòng trả kết quả cho doanh nghiệp qua bộ phận 01 cửa. DN đến nhận kết quả tại bộ phận 01 cửa.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

+ 01 Đơn xin cấp chứng chỉ quy hoạch (theo mẫu)

2

+ 01 sơ đồ trích lục lô đất được thuê mà Chủ đầu tư XD hạ tầng KCN lập.

Số bộ hồ sơ                  01 bộ;

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn xin cấp chứng chỉ quy hoạch

 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 


Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết