Chấp thuận đề xuất dự án BOT, BTO, BT của nhà đầu tư

Thông tin

Lĩnh vực

Đầu tư tại Việt Nam

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND tỉnhBình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Trung tâm XTĐT - Sở Kế hoach và Đầu tư

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

45 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không
Không
 
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Thông báo chấp thuận đề xuất.

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

1. Nhà đầu tư gửi đề xuất dự án BOT, BTO, BT ngoài danh mục do cơ quan nhà nước công bố.

Bước 2:

2. Trường hợp dự án có trong quy hoạch: Cơ quan nhà nước tổ chức lấy ý kiến cơ quan có liên quan. Trường hợp chưa có trong quy hoạch: cơ quan nhà nước sẽ trình xem xét bổ sung quy hoạch

Bước 3:

3. Cơ quan nhà nước xem xét, chấp thuận hoặc không chấp thuận đề xuất dự án của nhà đầu tư và thông báo cho nhà đầu tư

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

 Đề xuất dự án;

2

 Văn bản xác minh địa vị pháp lý và năng lực tài chính, kỹ thuật của nhà đầu tư;
3  Các tài liệu cần thiết cho việc giải trình Đề xuất dự án
4  
5  
6  

Số bộ hồ sơ                 01 bộ.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 

 
 

 

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


   Thời tiết