Thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh, VPĐD của doanh nghiệp FDI

Thông tin

Lĩnh vực

Đầu tư tại Việt Nam

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Trung tâm XTĐT - Sở Kế hoach và Đầu tư

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp ĐKKD:
20.000đ
 Quyết định 01/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành sử đổi bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

Bước 2:

Nhà đầu tư hoặc người đại diện (có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền) nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - số 35 Lê Lợi, Quy Nhơn, Điện thoại: 056.3818889.
Công chức tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ:
a. Nếu hồ sơ phù hợp lệ thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.
b. Nếu hồ sơ chưa phù hợp thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn nhà đầu tư kê khai lại.

Bước 3:

Trong thời hạn 05 ngày, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (XTĐT) trả kết quả cho nhà đầu tư.

Bước 4:

 

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

- Thông báo thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (theo mẫu)

2

- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (kể cả điều chỉnh) của doanh nghiệp; Nếu chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động.
3 - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của CN, VPĐD (đã cấp) đối với trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, Văn phòng đại diện;
4  
   
   
   

Số bộ hồ sơ                 02 bộ,

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của CN, VPĐD

Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
   
   
   
   
   
   
   

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


   Thời tiết