Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia

Thông tin

Lĩnh vực

Thành lập và hoạt động hợp tác xã

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

 

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí ĐKKD:
100.000 đồng đối với mỗi HTX chia
 Quyết định 01/QĐ-UB ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành sử đổi bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh
 
 
 

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận
Thông báo thu hồi ĐKKD các HTX bị sáp nhập

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1:

Hướng dẫn Hợp tác xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

Bước 2:

Người đại diện theo pháp luật của HTX, trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, phòng ĐKKD - Số 35 Lê Lợi, Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: dkkdbd@vnn.vn
Công chức phòng ĐKKD tiếp nhận và xem xét hồ sơ
- Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn kê khai lại.

Bước 3:

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng ĐKKD xóa tên chi nhánh, VPĐD trong sổ đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD đồng thời gửi Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận ĐKHĐ cho hợp tác xã.

Bước 4:

 

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

01 bộ hồ sơ đăng ký thành lập mới hợp tác xã đối với mỗi HTX được chia (có bao nhiêu HTX được chia thì có bấy nhiêu bộ hồ sơ tương ứng), bao gồm:
- Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã (theo mẫu HTX MĐ)
- Điều lệ hợp tác xã
- Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát của hợp tác xã (theo mẫu HTXMDS)
- Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập hợp tác xã

2

Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc việc chia hợp tác xã
 3 Phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia đã thảo luận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã
 4 Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã bị chia
   

Số bộ hồ sơ                01 bộ hồ sơ cho mỗi HTX được chia (số hồ sơ tương ứng với số pháp nhân được chia)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã  Thông tư 05/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh hợp tác xã
Số lượng xã viên, danh sách thành viên của liên hiệp hợp tác xã, Ban quản trị, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát   Thông tư 05/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh hợp tác xã

Yêu cầu

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

Không

 
     


   Thời tiết