Danh mục
STT Tên danh mục
1 Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh và giải quyết của UBND tỉnh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán, của quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Bình Định
2 Dự thảo Quyết định Ban hành quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động dẫn dụ, gây nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Định
3 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Hoài Nhơn lộ trình 02 năm (2019-2020).
4 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định đơn giá tiêu thụ nước sạch nông thôn tại các công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh Bình Định;
5 Dự thảo Quy chế Tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
6 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định lộ trình 02 năm (2019 - 2020)
7 Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.
8 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Định
9 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
10 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định
11 Dự thảo Quy chế Quản lý, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh
12 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy chế Quản lý Chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định (lần 1)
13 Dự thảo Tờ trình của Sở Nội vụ và Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Định
14 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định đơn giá cung cấp nước sạch công trình cấp nước xã Cát Minh, huyện Phù Cát của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Cát Minh trong năm 2019; Quyết định ban hành Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Hoài Ân lộ trình năm 2019-2020
15 Dự thảo Đề án Bảo trì hệ thống đường tỉnh và đầu tư thay thế các công trình thoát nước bị hư hỏng trên hệ thống đường tỉnh đến năm 2025
16 Dự thảo Nghị quyết HĐND và Quyết định của UBND bổ sung quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định giai đoạn 2017-2020
17 Dự thảo Quyết định của UBND về quy định một số mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Định
18 Dự thảo Nghị quyết HĐND và Quyết định của UBND về quy định một số nội dung và mức chi công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
19 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định, kiểm tra nghiệm thu công trình có yêu cầu thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy, đánh giá tác động môi trường được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh
20 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho công trình tòa nhà và chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh
21 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định Về trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Định
22 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy định về phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định (lần 2)
23 Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị về dự thảo Nghị quyết, Quyết định quy định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2018 - 2020
24 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Quy định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định (lần 2)
25 Dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh về Quy định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định (lần 2)
   Thời tiết