Danh mục
STT Tên danh mục
1 Dự thảo Tờ trình của Sở Nội vụ và Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Định
2 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định đơn giá cung cấp nước sạch công trình cấp nước xã Cát Minh, huyện Phù Cát của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Cát Minh trong năm 2019; Quyết định ban hành Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Hoài Ân lộ trình năm 2019-2020
3 Dự thảo Đề án Bảo trì hệ thống đường tỉnh và đầu tư thay thế các công trình thoát nước bị hư hỏng trên hệ thống đường tỉnh đến năm 2025
4 Dự thảo Nghị quyết HĐND và Quyết định của UBND bổ sung quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định giai đoạn 2017-2020
5 Dự thảo Quyết định của UBND về quy định một số mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Định
6 Dự thảo Nghị quyết HĐND và Quyết định của UBND về quy định một số nội dung và mức chi công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
7 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy chế phối hợp trong công tác thẩm định, kiểm tra nghiệm thu công trình có yêu cầu thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy, đánh giá tác động môi trường được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh
8 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho công trình tòa nhà và chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh
9 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định Về trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Định
10 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy định về phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định (lần 2)
11 Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị về dự thảo Nghị quyết, Quyết định quy định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2018 - 2020
12 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Quy định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định (lần 2)
13 Dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh về Quy định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định (lần 2)
14 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về các mức chi cho Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định
15 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Định (lần 2)
16 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Định
17 Dự thảo Quyết định quy định cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định
18 Dự thảo Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035
19 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định
20 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 19/1/2018 của UBND tỉnh về đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định
21 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định
22 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 – Nội dung phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước mặt
23 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, hoàn thiện chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn
24 Dự thảo Danh mục các khu vực cần thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển
25 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí cho chương trình sữa học đường
   Thời tiết