Danh mục
STT Tên danh mục
1 Dự thảo Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình Sữa học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 2018 - 2020
2 Dự thảo Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh vế việc sửa đổi quy định mức thu phí thăm quan trên địa bàn tỉnh Bình Định
3 Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
4 Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh
5 Dự thảo Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
6 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Quy Nhơn lộ trình 02 năm (2018-2019)
7 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
8 Dự thảo Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành mức hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Bình Định
9 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định
10 Dự thảo Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
11 Dự thảo Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015 – 2020
12 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015 – 2020
13 Dự thảo Quyết định về Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Định
14 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư do ngân sách cấp xã quản lý theo niên độ ngân sách hằng năm trên địa bàn tỉnh
15 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định thời hạn nộp khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Định
16 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy định về xây dựng và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Bình Định
17 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên hệ thống Đê Đông thuộc địa bàn huyện Phù Cát, Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định
18 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
19 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Xóa đói giảm nghèo tỉnh Bình Định giai đoạn 2017 - 2020
20 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng để Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định
21 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định
22 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về quy trình, trách nhiệm xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định (lần 1)
23 Dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh Quy định nội dung chi, mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định
24 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Định
25 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định (lần 2)
   Thời tiết