Danh mục
STT Tên danh mục
1 Góp ý Dự thảo quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Định.
2 Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã An Hòa, An Tân và thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định lộ trình 02 năm (2020-2021)
3 Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã An Hòa, An Tân và thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định lộ trình 02 năm (2020-2021)
4 Lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn
5 Dự thảo Quyết định ban hành quy định tổ chức việc thu phí, lệ phí và các khoản thu dịch vụ khác để giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định
6 Dự thảo Tờ trình Quy định tổ chức việc thu phí, lệ phí và các khoản thu dịch vụ khác để giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định
7 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại Công trình Hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
8 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã Hoài Hương, Tam Quan Nam, Hoài Thanh huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2020.
9 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định năm 2020.
10 Góp ý sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Định được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 và Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
11 Góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND và Quyết định của UBND quy định một số nội dung chi và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định.
12 Góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về một số loại phí trên địa bàn tỉnh.
13 Góp ý dự thảo Nghị quyết về Cơ chế hỗ trợ xi măng để sửa chữa đường bê tông giao thông nông thôn bị hư hỏng xuống cấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025
14 Góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân tỉnh
15 Góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định
16 Góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Quy định một số mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
17 Góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của của Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Quy định một số mức chi công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
18 Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Quy định một số mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
19 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Quy định một số mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
20 Dự thảo Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của của Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Quy định một số mức chi công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
21 Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định
22 Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2016 quy định về thu và phân chia tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Định
23 Góp ý dự thảo Quy định về phân công quản lý nhà nước và vị trí, vai trò, trách nhiệm của người có uy tín trong đồng bào DTTS trên cổng thông tin điện tử tỉnh
24 Góp ý Nghị quyết về Quy định chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định
25 Góp ý dự thảo Quy định chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định
   Thời tiết