Danh mục
STT Tên danh mục
1 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định
2 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 – Nội dung phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước mặt
3 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, hoàn thiện chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn
4 Dự thảo Danh mục các khu vực cần thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển
5 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí cho chương trình sữa học đường
6 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án do các thành phần kinh tế đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
7 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định
8 Dự thảo Nghị quyết HĐND về quy định tỷ lệ chi phí quản lý chung và mức chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường
9 Dự thảo Quyết định của UBND quy định tỷ lệ chi phí quản lý chung và mức chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường
10 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định
11 Dự thảo Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình Sữa học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 2018 - 2020
12 Dự thảo Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh vế việc sửa đổi quy định mức thu phí thăm quan trên địa bàn tỉnh Bình Định
13 Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
14 Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh
15 Dự thảo Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
16 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Quy Nhơn lộ trình 02 năm (2018-2019)
17 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
18 Dự thảo Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành mức hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Bình Định
19 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định
20 Dự thảo Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
21 Dự thảo Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015 – 2020
22 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015 – 2020
23 Dự thảo Quyết định về Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Định
24 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư do ngân sách cấp xã quản lý theo niên độ ngân sách hằng năm trên địa bàn tỉnh
25 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định thời hạn nộp khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Định
   Thời tiết