Danh mục
STT Tên danh mục
1 Góp ý dự thảo Chiều rộng, ranh giới các khu vực cần thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển của tỉnh Bình Định
2 Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định.
3 Góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh về ban hành đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh Bình Định
4 Góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
5 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý tàu cá đăng ký tại tỉnh Bình Định hoạt động khai thác thủy sản ngoài tỉnh
6 Góp ý dự thảo quyết định ban hành Quy định Tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong vùng nước nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Định
7 Góp ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của tỉnh Bình Định
8 Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Định
9 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh
10 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 75/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định (lần 2)
11 Dự thảo Quyết định sửa đổi Điều 1 Quy định một số chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016- 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
12 Dự thảo Nghị quyết về việc quy định chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng
13 Dự thảo Quyết định Ban hành quy định danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
14 Dự thảo Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định
15 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố và tiêu chí phân loại thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định
16 Dự thảo Nghị quyết, Quyết định Quy định mức chi chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chi chúc thọ, mừng thọ và tặng quà cho người cao tuổi trên địa tỉnh Bình Định
17 Dự thảo Nghị quyết và Quyết định Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng; thực hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bình Định
18 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Định
19 Dự thảo Nghị quyết,Quyết định quy định về chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề,ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định
20 Dự thảo Nghị quyết, Quyết định quy định chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tinh Bình Định
21 Dự thảo Quyết định Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh về việc Ban hành Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh
22 Dự thảo Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh
23 Dự thảo Quy chế phối hợp thanh tra kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Bình Định
24 Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh và giải quyết của UBND tỉnh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán, của quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Bình Định
25 Dự thảo Quyết định Ban hành quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động dẫn dụ, gây nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Định
   Thời tiết