Danh mục
STT Tên danh mục
1 Dự thảo Quyết định về Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Định
2 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư do ngân sách cấp xã quản lý theo niên độ ngân sách hằng năm trên địa bàn tỉnh
3 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định thời hạn nộp khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Định
4 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy định về xây dựng và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Bình Định
5 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên hệ thống Đê Đông thuộc địa bàn huyện Phù Cát, Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định
6 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
7 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Xóa đói giảm nghèo tỉnh Bình Định giai đoạn 2017 - 2020
8 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng để Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định
9 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định
10 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về quy trình, trách nhiệm xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định (lần 1)
11 Dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh Quy định nội dung chi, mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định
12 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Định
13 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định (lần 2)
14 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định ban bành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cải tạo, sửa chữa công sở của các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở, nhà làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh
15 Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Định
16 Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán quỹ BHYT trong các cơ sở bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
17 Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Bình Định đến năm 2025
18 Quyết định của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong việc cung cấp văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
19 Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc Ban hành giá thu một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị nghiện của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
20 Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc Quy định mức chi, định mức phân bổ kinh phí bảo đảm công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định
   Thời tiết