Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

21:10, 12/03/2018 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 1011/UBND-VX triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh.


Ảnh minh họa

Theo đó, nhiệm vụ chung là tuyên truyền, phổ biến và triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tập trung thúc đẩy phát triển, tạo sự bứt phá thực sự về hạ tầng, ứng dụng và nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông. Phát triển hạ tầng kết nối số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng, bình đẳng trong tiếp cận các cơ hội phát triển theo cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mà nền tảng làcông nghệ số; tiếp tục đẩy mạnh quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 -2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012; Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016; Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử nhằm cải thiện môi trường cạnh tranh kinh doanh theo hướng hiện đại để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận và phát triển được các công nghệ sản xuất mới; Tiếp tục chủ động rà soát, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không còn phù hợp; sửa đổi các quy định quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩutheo hướng đơn giản hóa và hiện đại hóa thủ tục hành chính để tạo động lực cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh; Rà soát lại các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình hành động… của ngành, địa phương để đề xuất UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm của từng ngành, từng địa phương phù hợp với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Xây dựng chiến lược chuyển đổi số, nền quản trị thông minh, ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ số, nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh, đô thị thông minh. Rà soát lựa chọn phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm cạnh tranh chiến lược của tỉnh, bám sát các công nghệ sản suất mới, tích hợp những công nghệ mới để tập trung đầu tư phát triển; Nâng cao nhận thức về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhận thức đúng về bản chất, đặc trưng, các cơ hội và thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để có cách tiếp cận, giải pháp phù hợp, hiệu quả; Tiếp tục tăng cường ứng dụng các hệ thống công nghệ thông tin đã được UBND tỉnh triển khai để làm nền tảng, sớm triển khai thành công Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao các sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Văn hóa và Thể thao, Du lịch và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên. Hàng năm báo cáo kết quả, đánh giá tình hình triển khai thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 01 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh theo quy định./.

HP

In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    168948588

Đang truy cập: 143