Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

15:21, 14/03/2019 (GMT+7)

Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4846/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bình Định năm 2019.

Ảnh minh họa

Kế hoạch CCHC năm 2019 đề ra mục tiêu tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ và Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 20/10/2016 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về CCHC, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2020. Bên cạnh đó, tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC; gắn việc thực hiện nhiệm vụ CCHC với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về CCHC. Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của tỉnh theo kết quả xếp hạng chỉ số CCHC của Bộ Nội vụ; phấn đấu nâng cao thứ hạng Chỉ số CCHC.

Kế hoạch nêu rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ, đảm bảo chất lượng và tiến độ đối với các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch; thực hiện báo cáo kết quả thực hiện, gửi về Sở Nội vụ theo định kỳ hàng quý, 06 tháng và cuối năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra CCHC, tăng cường công tác kiểm tra đột xuất; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của đơn vị, địa phương.

Sở Nội vụ tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch này. Tổ chức, đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC của các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện CCHC tại các cơ quan, đơn vị. Hàng quý, 06 tháng, cuối năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ kết quả thực hiện.

Sở Tài chính giúp UBND tỉnh trong việc bảo đảm kinh phí để triển khai chương trình, kế hoạch công tác CCHC của tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị nội dung, định mức chi, phương thức quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí bảo đảm công thực hiện tái CCHC năm 2019 theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ về cải cách tài chính công; theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện nhiệm vụ về cải cách tài chính công.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ về cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính; tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định, Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các nội dung, nhiệm vụ CCHC năm 2019.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các sở, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về công tác CCHC.

Kim Loan

In bài Chia sẻ: facebook twitter google rss
Xem thêm chủ đề
   Thời tiết
Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    171002663

Đang truy cập: 152