Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019
16:04, 05/05/2019 (GMT+7)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Căn cứ Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020.


16:04, 04/05/2019 (GMT+7)
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2019

Căn cứ Quyết định số 3490/QĐ-BNV ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020”; Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 4846/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 như sau:


19:08, 24/12/2018 (GMT+7)
Hướng dẫn thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính: bán, điều chuyển, thanh lý tài sản công

(binhdinh.gov.vn)-Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, nâng cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lên mức độ 4 đối với 03 thủ tục hành chính: Thủ tục thanh lý tài sản công thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; Thủ tục điều chuyển tài sản công thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Tài chính và Thủ tục bán tài sản công thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Tài chính.


15:02, 20/11/2018 (GMT+7)
Triển khai đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND về triển khai đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 đối với các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.


08:34, 14/11/2018 (GMT+7)
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định

(binhdinh.gov.vn)-Ngày 02/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 3864/QĐ-UBND Công bố 04 thủ tục hành chính mới ban hành, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ theo Quyết định số 2306/QĐ-BKHCN ngày 16/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và bãi bỏ 01 thủ tục hành chính đã công bố tại Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.


08:15, 12/11/2018 (GMT+7)
Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực của Sở Tài nguyên và Môi trường

(binhdinh.gov.vn)-Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng 48 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: dichvucong.binhdinh.gov.vn


22:01, 14/10/2018 (GMT+7)
Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng của Sở Công thương

(binhdinh.gov.vn)-Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực thương mại quốc tế thuộc phạm vi chức năng của Sở Công thương Bình Định


16:31, 14/10/2018 (GMT+7)
Bãi bỏ 02 thủ tục và sữa đổi, bổ sung 02 thủ tục hành chính của Sở Văn hóa và Thể thao

Ngày 19/9/2018, UBND tỉnh đã công bố Quyết định Danh mục thủ tục hành chính sửa đối, bố sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao. Lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.


15:57, 14/10/2018 (GMT+7)
Bãi bỏ 04 thục tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Sở Nông nghiệp

(binhdinh.gov.vn)-Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nồng nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định. Quyết định có hiệu lực từ ngày 05/10/2018.


23:39, 07/10/2018 (GMT+7)
Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(binhdinh.gov.vn)-Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng hoàn thành 36 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, thuộc 19 lĩnh vực thủy sản và 17 lĩnh vực chăn nuôi thú y để các tổ chức, cá nhân khai thác.


Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    170915874

Đang truy cập: 231