Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trên lĩnh vực bảo trợ xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội
16:00, 25/07/2019 (GMT+7)

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 23/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2509/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ trên lĩnh vực bảo trợ xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Định.


16:47, 05/07/2019 (GMT+7)
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao

(binhdinh.gov.vn) - Tại Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định theo Quyết định số 991/QĐ-BVHTTDL ngày 19/3/2019 và Quyết định số 1994/QĐ-BVHTTDL ngày 05/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


16:41, 05/07/2019 (GMT+7)
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trên lĩnh vực lao động, tiền lương

(binhdinh.gov.vn) - Tại Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 06 thủ tục hành chính (TTHC) không liên thông trên lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.


16:23, 27/06/2019 (GMT+7)
UBND tỉnh ban hành kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số quản trị và hành chính công của tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 24/6/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số quản trị và hành chính công của tỉnh (Chỉ số PAPI) trong thời gian tới.


13:41, 20/06/2019 (GMT+7)
Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019

(binhdinh.gov.vn) - Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực.


07:39, 17/06/2019 (GMT+7)
Phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính và kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018

(binhdinh.gov.vn) - Tại Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 07/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định Phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời tại Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 07/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định.


16:04, 05/05/2019 (GMT+7)
Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Căn cứ Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020.


16:04, 04/05/2019 (GMT+7)
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2019

Căn cứ Quyết định số 3490/QĐ-BNV ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020”; Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 4846/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 như sau:


19:08, 24/12/2018 (GMT+7)
Hướng dẫn thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính: bán, điều chuyển, thanh lý tài sản công

(binhdinh.gov.vn)-Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, nâng cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lên mức độ 4 đối với 03 thủ tục hành chính: Thủ tục thanh lý tài sản công thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; Thủ tục điều chuyển tài sản công thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Tài chính và Thủ tục bán tài sản công thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Tài chính.


15:02, 20/11/2018 (GMT+7)
Triển khai đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018

(binhdinh.gov.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND về triển khai đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 đối với các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.


Thị trường
Giá vàng
Tỷ giá
Thống kê
Lượt truy cập:
    343266219

Đang truy cập: 40