Hiện nay trang Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Bình Định đã thay đổi. Đề nghị Trang thông tin các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố link đến địa chỉ:http://vbdh.binhdinh.gov.vn/