Quyết định Về việc ban hành Quy định về công tác đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định