UBND tỉnh công bố mất quyền sở hữu đối với tài sản chìm đắm

Tại thông báo số 146/TB-UBND ngày 28/6/2019, UBND tỉnh thông báo về việc công bố mất quyền sở hữu đối với tài sản chìm đắm.

Ngày 10/5/2019, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn đã có Thông báo số 194/CVHHQNh-PC về việc gửi đăng trên các cơ quan thông tấn báo chí và phát hành thông báo tiếng Anh trên trang thông tin điện tử của Cảng vụ; tuy nhiên, đến nay đã quá hạn theo thời gian quy định, không có bất kỳ cá nhân, tổ chức nào liên hệ làm thủ tục xác nhận quyền sở hữu đối với những tài sản đã được thông báo.

UBND tỉnh công bố mất quyền sở hữu đối với các tài sản chìm đắm, kể từ ngày ra thông báo này, cụ thể:

1- Tên và đặc điểm tài sản bị chìm đắm: 05 tàu chìm đắm không xác định tên và đặc điểm.

2- Vị trí tài sản bị chìm đắm:

  1. 14005’049” N;          109016’044” E;
  2. 14021’312” N;          109017’891” E;
  3. 13005’020” N;          109026’232” E;
  4. 13038’654” N;          109032’829” E;
  5. 13045’157” N;          109029’013” E;

UBND tỉnh Bình Định sẽ tổ chức việc xử lý các tài sản chìm đắm nói trên theo quy định của pháp luật.