Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị Nam đường Hùng Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Thực hiện Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương, thành phố Quy Nhơn; ngày 02/3/2020, Ban Quản lý dự án PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất, Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 02/TB-BQLDA, Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị Nam đường Hùng Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, với các nội dung sau:
1. Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Sở Xây dựng Bình Định.
2. Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
3. Nội dung chính của dự án:
- Tên dự án: Dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương.
- Loại dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất.
- Địa điểm thực hiện dự án: Khu đất thuộc Khu vực 6, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất.
- Thời gian thực hiện dự án: 60 (sáu mươi) tháng, kể từ ngày UBND tỉnh công nhận chủ đầu tư dự án và giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án 
- Tổng vốn đầu tư: 2.088.389.719.000 đồng (Bằng chữ: Hai nghìn không trăm tám mươi tám tỷ, ba trăm tám mươi chín triệu, bảy trăm mười chín nghìn  đồng).
- Tổng diện tích sử dụng đất: 672.000 (sáu trăm bảy mươi hai nghìn) m2.
- Mục tiêu của dự án: Hình thành khu đô thị mới được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ, các công trình kiến trúc và kỹ thuật phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội hiện nay và trong tương lai.
4. Hình thức sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư: Sơ tuyển quốc tế.
5. Thời gian phát hành Hồ sơ mời sơ tuyển: Từ 8 giờ 00 phút ngày 09/3/2020 đến 08 giờ 00 phút ngày 09/4/2020 (trong giờ làm việc hành chính).
6. Địa điểm phát hành Hồ sơ mời sơ tuyển, nộp Hồ sơ dự sơ tuyển và mở Hồ sơ dự sơ tuyển: Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Bình Định, số 32 Lý Thường Kiệt, phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Điện thoại: 02563.822882, Fax: 02563.891536.
7. Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời sơ tuyển:  10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn).
8. Thời điểm kết thúc nhận Hồ sơ dự sơ tuyển: 08 giờ 00 phút ngày 09/4/2020.
9. Thời điểm mở Hồ sơ dự sơ tuyển: 08 giờ 30 phút ngày 09/4/2020.
10. Thông tin liên hệ: Ban Quản lý dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất. Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Số điện thoại: 02563 822 882.
          Trân trọng kính mời các Nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm tham gia mua và nộp Hồ sơ dự sơ tuyển, quan tâm cử đại diện tới tham dự lễ mở Hồ sơ dự sơ tuyển vào thời gian và địa điểm nêu trên./.