Lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân tặng thưởng Huân chương

Căn cứ khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng tiến hành lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng  cho 02 cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài, liên tục trong cơ quan, tổ chức, đoàn thể, có thành tích xuất sắc, cụ thể:

1. Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho ông Phan Cao Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

2. Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho ông Trần Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 Để có căn cứ báo cáo các cấp xem xét tặng thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng đề nghị quý cơ quan cho đăng danh sách 02 cá nhân nêu trên được đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng trong 05 ngày liên tiếp để lấy ý kiến nhân dân.

Các ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng (Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh), số 254 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, điện thoại liên hệ: 0256.3816341, 0256.3822522 trước ngày 19/6/2020.

Trân trọng./.