Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương các hạng, danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc

Căn cứ khoản 10 Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP  ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng tiến hành lấy ý kiến nhân dân đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương các hạng đối với 03 tập thể và 03 cá nhân, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho 01 cá nhân (có danh sách kèm theo bên dưới).

Để có căn cứ trước khi báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng đề nghị quý cơ quan cho đăng danh sách các tập thể, cá nhân nêu trên được các đơn vị, địa phương đề nghị xét tặng thưởng Huân chương các hạng, danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc trong 05 ngày liên tiếp để lấy ý kiến nhân dân.

Các ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng (Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh), số 254 đường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, điện thoại: 02563.816341, 02563.822522 trước ngày 14/10/2020.

Trân trọng./.

DANH SÁCH

Đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng,

danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”

 

I. Huân chương Lao động hạng Nhì:

a) Tập thể:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ;

2. Trường Tiểu học Tây Xuân, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn.

b) Cá nhân:

1. Ông Sô Minh Phương, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy (thành tích cống hiến).

2. Ông Lê Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Định.

3. Ông Nguyễn Nên Danh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quy Nhơn.

II. Huân chương Lao động hạng Ba:

1. Trường THCS Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn.

III. Chiến sỹ thi đua toàn quốc:

1. Ông Phan Văn Thành, Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ./.