Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng cho các chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh.

 

Số hồ sơ:

T-BDI-064290-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Chi cục Phát triển lâm nghiệp Bình Định

Thông tin

Lĩnh vực:

Lâm nghiệp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND tỉnh

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Chi cục Phát triển lâm nghiệp

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TtHC:

Phê duyệt

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1:

Tổ chức nộp Hồ sơ phương án điều chế rừng tại Văn thư của Chi cục Phát triển lâm nghiệp.

2.

Bước

2:

Văn thư nhận hồ sơ, trình lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Chi cục giao cho phòng chức năng kiểm tra (nếu đủ thủ tục nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ/ không đủ thủ tục đề nghị tổ chức bổ sung hồ sơ)

3.

Bước

3:

Kiểm tra hồ sơ và thực tế hiện trường, nếu không đạt đề nghị bổ sung nếu đạt thì lập biên bản kiểm tra và trình Chi cục trưởng Chi cục Phát triển lâm nghiệp

4.

Bước 4:

Chi cục trình hồ sơ qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt

5.

Bước

5:

Thông báo Tổ chức đến nhận hồ sơ hoàn chỉnh tại Văn thư của Chi cục Phát triển lâm nghiệp.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

- Tờ trình xin thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng

2.

- Thuyết minh kỹ thuật, các biểu tính toán các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật, Bản đồ phương án điều chế

3.

- Biên bản kiểm tra

Số bộ hồ sơ: 07 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

TTHC liên quan (1)

Bộ(1)

Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng đơn giản cho các chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh

Căn cứ pháp lý của TTHC (1)

Bộ(1)

Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/08/ 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết