Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư”sang giai đoạn “thực hiện dự án”) đã đăng ký mã số sử dụng NS (quận, huyện, thị xã; xã, phường)

Số hồ sơ:

T-BDI-121691-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Tài chính tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài chính Quản lý ngân sách nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Bộ Tài chính

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Sở Tài chính tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tài chính tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

05 ngày

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Giấy chứng nhận

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

 

+ Chủ đầu tư của dự án đầu tư xây dựng cơ bản chuyển giai đoạn (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện dự án”) sau khi có quyết định thực hiện các giai đoạn tiếp theo của dự án, thuộc cấp ngân sách huyện, thành phố; cấp ngân sách xã, phường, thị trấn lập hồ sơ kê khai bổ sung thông tin đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách gửi cho Phòng Tài chính huyện, thành phố. Phòng Tài chính huyện, thành phố tập hợp toàn bộ hồ sơ, lập bảng thống kê gửi về Sở Tài chính. Sở

 

 

 


Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

+ Mẫu số 05-MSNS-BTC: Mẫu tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản

2.

+ Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền).

3.

+ Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật (đối với dự án thiết kế 3 bước) và Tổng dự toán hoặc Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật (đối với dự án thiết kế 1 bước, 2 bước) (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền).

Số bộ hồ sơ: 01(bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Mẫu số 05-MSNS-BTC: Mẫu tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển

Quyết định số

giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản

51/2008/QĐ-BTC...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện

Không

TTHC:

 

 

   Thời tiết