Kê khai lại giá do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ

Số hồ sơ:

T-BDI-121054-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Tài chính tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài chính Lĩnh vực giá

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Tài chính tỉnh Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tài chính tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Không thể hiện

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Ghi ngày tháng năm nhận văn bản và đóng dấu đến hồ sơ kê khai theo thủ tục hành chính

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

+ Doanh nghiệp lập hồ sơ kê khai giá gửi Sở Tài chính hồ sơ kê khai giá quy định tại Thông tư 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá khi có quyết định thay đổi giá.

2.

Bước

2

+ Đối với Sở Tài chính: Khi nhận được hồ sơ kê khai giá, tiến hành kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của hồ sơ, không thực hiện phê duyệt giá hàng hóa, dịch vụ do doanh


 

nghiệp kê khai; chỉ ghi ngày, tháng, năm nhận văn bản và đóng dấu đến hồ sơ kê khai theo thủ tục hành chính.

+ Đối với doanh nghiệp kê khai giá: Doanh nghiệp phải kê khai giá có trách nhiệm kê khai giá bán hàng hóa, dịch vụ của mình theo danh mục quy định tại phụ lục số 1c và hướng dẫn tại phụ lục số 5 kèm theo Thông tư 104/2008/TT-BTC với cơ quan tiếp nhận hồ sơ kê khai giá.

 

 

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

+ Công văn đăng ký kê khai giá;

2.

+ Bảng kê khai mức giá cụ thể.

Số bộ hồ sơ: 03 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Công văn đăng ký kê khai giá

Thông tư số 104/2008/TT-BTC...

2.

Bảng kê khai mức giá cụ thể

Thông tư số 104/2008/TT-BTC...

     

 

Yêu cầu

 

 

 

 

Nội dung

1. + Kê khai lại giá được thực hiện khi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh điều chỉnh tăng hoặc giảm giá so với mức giá của lần kê khai trước và liền kề.”

+ Hồ sơ kê khai giá của các doanh nghiệp nhà nước sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo danh mục kê khai do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định theo địa bàn địa phương cho phù hợp (ngoài danh mục quy định tại Phụ lục 1c kèm theo Thông tư 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính ).

 

 

 

   Thời tiết