Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Số hồ sơ:

T-BDI-121115-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Tài chính tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài chính Quản lý quỹ ngân sách, quỹ dự trữ nhà nước và các quỹ tài chính khác của Nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tài chính tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

+ Tối đa là 10 tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

Tên bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

+ Chủ đầu tư nộp hồ sơ cho Sở Tài chính thẩm tra quyết toán.

2.

Bước 2

+ Sở Tài chính thẩm tra hồ sơ quyết toán

3.

Bước 3

+ Phê duyệt quyết toán.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

 

 

 

1.

1. Đối với dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành:

-  Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc).

-  Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại mục II, Phần II của Thông tư này (bản gốc).

-  Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản gốc hoặc bản sao).

-  Các hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (bản gốc hoặc bản sao).

-  Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản gốc hoặc bản sao).

-  Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B (bản gốc).

-  Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có, bản gốc); kèm văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị.

-  Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.

Trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình cho cơ quan thẩm tra các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán: Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan.

2.

2- Đối với dự án quy hoạch; chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền:

-  Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc).

-  Báo cáo quyết toán theo quy định tại mục II, Phần II của Thông tư này (bản gốc).

-  Tập các văn bản pháp lý có liên quan (bản gốc hoặc bản sao)

-  Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư với các nhà thầu; biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng (nếu có, bản gốc hoặc bản sao).

Trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán vốn đầu tư của dự án khi được cơ quan thẩm tra quyết toán yêu cầu.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Đối với dự án hoàn thành gồm: Mẫu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,

08/QTDA

Thông tư số

33/2007/TT-BTC

 

Thông tư số

98/2007/TT-BTC

2.

Đối với hạng mục công trình hoàn thành gồm: Mẫu số 01,02, 03, 04, 05,

06/QTDA

Thông tư số

33/2007/TT-BTC

 

Thông tư số

98/2007/TT-BTC

3.

Đối với dự án quy hoạch hoàn thành; đối với chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền gồm: Mẫu số 07,

08, 09/QTDA

Thông tư số 33/2007/TT-BTC

 

 

Thông tư số

98/2007/TT-BTC

 

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều

Không

kiện để thực hiện

 

TTHC:

 

 

   Thời tiết