Thẩm định phương án giá do Sở Tài chính thực hiện

Số hồ sơ:

T-BDI-121002-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Tài chính tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài chính Lĩnh vực giá

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Tài chính tỉnh Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tài chính tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

+ Chậm nhất là 07 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phương án giá theo quy định của Bộ Tài chính. + Trường hợp cần thiết phải kéo dài thêm thời gian thẩm định phương án giá, thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do phải kéo dài cho cơ quan trình phương án giá biết; thời gian kéo dài không quá 15 ngày

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Công văn thẩm định

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

+ Doanh nghiệp lập phương án giá để trình Sở, ban ngành chủ quản

2.

Bước

2

+ Sở, ban ngành chủ quản có ý kiến và thực hiện như sau:

* Thẩm định và gửi Sở Tài chính quyết định giá hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền

 

quyết định của Sở Tài chính;

* Quyết định giá theo thẩm quyền đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở, ban ngành.

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

+ Công văn đề nghị cơ quan có thẩm quyền định giá, điều chỉnh giá.

2.

+ Bản giải trình phương án giá (bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá và thuyết minh về cơ cấu tính giá đó).

3.

+ Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan (kèm theo bản sao ý kiến của các cơ quan theo quy định).

4.

+ Văn bản thẩm định phương án giá của các cơ quan có chức năng thẩm định theo quy định.

+ Các tài liệu liên quan khác.

Số bộ hồ sơ: không quy định rõ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Công văn đề nghị cơ quan có thẩm quyền định giá, điều chỉnh giá

Thông tư số

 

104/2008/TT-BTC...

2.

Bản giải trình phương án giá (đối với hàng hóa nhập khẩu/ đối với

Thông tư số

hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước)

104/2008/TT-BTC...

3.

Văn bản thẩm định phương án giá của các cơ quan có chức năng

Thông tư số

thẩm định theo quy định.

104/2008/TT-BTC...

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

 

   Thời tiết