Thủ tục hiệp thương giá do bên bán đề nghị (đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính)

Số hồ sơ:

T-BDI-120590-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Tài chính tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài chính Lĩnh vực giá

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Tài chính tỉnh Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tài chính tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

+ Trong thời hạn sau 15 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày nhận được yêu cầu hiệp thương giá của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đề nghị hiệp thương giá của bên mua hoặc bên bán, đồng thời nhận được đủ hồ sơ hiệp thương giá theo quy định, cơ quan có thẩm quyền phải tổ chức hiệp thương giá.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

 

1.

Bước 1

 

+ Bên mua và bên bán lập hồ sơ hiệp thương giá theo mẫu thống nhất tại phụ lục số 3 kèm theo Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính.

 

2.

Bước 2

 

+ Trong thời hạn 05 ngày (ngày làm việc) kể từ khi nhận được hồ sơ hiệp thương giá, Sở Tài chính phối hợp với Sở chủ quản kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ theo quy định của hồ sơ hiệp thương giá.

. Nếu hồ sơ không đạt thì Sở Tài chính có văn bản yêu cầu bên tham gia hiệp thương giá thực hiện đúng theo quy định.

. Nếu hồ sơ đạt thì Sở Tài chính thông báo bằng văn bản cho các bên tham gia hiệp thương giá biết thời gian cụ thể tiến hành hội nghị hiệp thương giá (trong thời hạn 15 ngày từ khi nhận được hồ sơ hiệp thương giá đạt yêu cầu).

 

3.

Bước 3

 

+ Doanh nghiệp hiệp thương giá có quyền rút lại hồ sơ hiệp thương giá để tự thỏa thuận với nhau về mức giá mua, giá bán của hàng hóa, dịch vụ đề nghị hiệp thương giá trước khi cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá.

 

 

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

+ Văn bản chỉ đạo yêu cầu hiệp thương giá của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc văn bản đề nghị hiệp thương giá của bên bán gửi Cục Quản lý Giá- Bộ Tài chính.

2.

+ Bên mua phải lập phương án giá hiệp thương gửi cơ quan có thẩm quyền hiệp thương giá giải trình những nội dung sau:

(i)   Lập bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá của hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất ra tính theo giá đầu vào mới mà bên bán dự kiến bán. Thuyết minh cơ cấu tính giá (có phân tích, so sánh với mức giá đầu vào trước khi được yêu cầu hoặc đề nghị hiệp thương giá).

(ii)   Phân tích tác động của mức giá mới đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đến hoạt động tài chính, đời sống của người lao động trong doanh nghiệp, giá bán của sản phẩm, khả năng chấp nhận của người tiêu dùng, so sánh với giá hàng hóa, dịch vụ cùng loại trên thị trường và nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

(iii)   Những vấn đề mà bên mua chưa thống nhất với bên bán, lập luận của bên mua về những vấn đề chưa thống nhất đó.

(iv)  Các kiến nghị khác (nếu có).

3.

+ Bên bán phải lập phương án giá hiệp thương gửi cơ quan có thẩm quyền hiệp thương giá giải trình rõ những nội dung sau:

(i)  Tình hình sản xuất - tiêu thụ, cung - cầu của hàng hoá, dịch vụ;

(ii)  Phân tích mức giá đề nghị hiệp thương:

*  Lập bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá, phân tích thuyết minh cơ cấu tính giá (có phân tích, so sánh với cơ cấu hình thành giá trước khi được yêu cầu hoặc đề nghị hiệp thương giá).

*  Phân tích tác động của mức giá mới đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh đến hoạt động tài chính, đời sống người lao động trong doanh nghiệp và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

*  Những vấn đề mà bên bán chưa thống nhất được với bên mua, lập luận của bên bán về những vấn đề chưa thống nhất.

*  Các kiến nghị (nếu có).

Số bộ hồ sơ: 04 (bộ), cụ thể "gửi trước cho cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp

thương giá ít nhất 3 bộ và đồng gửi cho bên đối tác mua (hoặc bán)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Văn bản đề nghị Hiệp thương giá

Thông tư số 104/2008/TT-BTC...

 

 

 

 

Yêu cầu

Nội dung

1. + Hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục do Nhà nước định giá;

+ Hàng hóa, dịch vụ quan trọng được sản xuất, ngày... cung ứng trong điều kiện đặc thù, có tính chất độc quyền mua, độc quyền bán và các bên mua, bán phụ thuộc lẫn nhau không thể thay thế được, thị trường cạnh tranh hạn chế;

+ Hàng hóa, dịch vụ có phạm vi ảnh hưởng trong địa phương.

 

 

 

   Thời tiết