Tiếp công dân

Thông tin

Lĩnh vực

Thanh tra

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Thanh tra tỉnh Bình Định

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Phòng Thanh tra xét khiếu tố, Thanh tra tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết

Cho đến khi kết thúc việc tiếp công dân.

Đối tượng thực hiện

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy biên nhận tài liệu, chứng cứ do người khiếu nại, tố cáo cung cấp; Phiếu hướng dẫn

Các bước:

Tên bước

Mô tả bước

Bước 1: Tiếp xúc ban đầu

Công dân đến làm thủ tục tại Bộ phận tiếp dân, Thanh tra tỉnh tại 62A đường Diên Hồng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Đề nghị công dân xuất trình giấy tờ tuỳ thân. Nếu công dân không trực tiếp đến thì có thể uỷ quyền cho người đại diện hợp pháp; người đại diện phải có giấy uỷ quyền có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người uỷ quyền cư trú.

Bước 2: Quá trình làm việc

- Yêu cầu công dân trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo.
- Trường hợp có nhiều người khiếu nại, tố cáo đến nơi tiếp công dân để khiếu nại, tố cáo cùng một nội dung thì yêu cầu họ cử đại diện trực tiếp trình bày nội dung sự việc.
- Cán bộ tiếp dân lắng nghe, ghi chép vào sổ theo dõi tiếp công dân đầy đủ nội dung do công dân trình bày và đọc lại cho người trình bày nghe và có ký xác nhận.
- Người tiếp công dân tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo và các tài liệu liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh do công dân cung cấp và phải viết, giao giấy biên nhận các tài liệu đã tiếp nhận cho công dân.
- Xử lý khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân:
+ Trong trường hợp công dân đến khiếu nại trực tiếp mà vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền của cơ quan mình thì người tiếp công dân hướng dẫn họ viết thành đơn hoặc ghi lại nội dung khiếu nại và yêu cầu công dân ký tên hoặc điểm chỉ. Nếu vụ việc khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình thì hướng dẫn công dân khiếu nại đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
+ Đối với tố cáo thì người tiếp công dân phải ghi rõ nội dung tố cáo, tiếp nhận tài liệu liên quan, phân loại đơn và xử lý theo thủ tục xử lý đơn thư.

Bước 3: Kết thúc

Kết thúc tiếp công dân, người tiếp công dân thông báo cho công dân biết cơ quan có thẩm quyền giải quyết để họ liên hệ sau này.

Hồ sơ

 STT

Thành phần hồ sơ

1

Đơn khiếu nại, đơn tố cáo hoặc văn bản ghi lại nội dung khiếu nại, tố cáo (có xác nhận hoặc điểm chỉ của công dân);

2

Các tài liệu, giấy tờ do người khiếu nại, tố cáo cung cấp.

Số bộ hồ sơ                   01 (bộ)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

Mẫu đơn khiếu nại; mẫu đơn tố cáo

Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP của Tổng thanh tra ngày 18 tháng 6 năm 2008 về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

 STT

Nội dung

Văn bản qui định

1

+ Từ chối không tiếp những những trường hợp đã được kiểm tra xem xét, xác minh đã có quyết định hoặc kết luận giải quyết của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và đã trả lời đầy đủ cho đương sự.
+ Từ chối không tiếp những người đang trong tình trạng say rượu, tâm thần và những người vi phạm quy chế, nội quy nơi tiếp công dân.
+ Yêu cầu công dân trình bày đầy đủ, rõ ràng những nội dung khiếu nại, tố cáo, lý do và những yêu cầu giải quyết, cung cấp các tài liệu chứng cứ liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo.
+ Trường hợp công dân trình bày bằng miệng các khiếu nại, tố cáo, khiến nghị, nếu thấy cần thiết thì yêu cầu viết thành văn bản và ký tên xác nhận.

Nghị định 89/CP ngày 07 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ ban hành Quy chế Tổ chức tiếp công dân

   Thời tiết