Thủ tục điều tra, kiểm soát, xử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá theo thẩm quyền của Sở Tài chính

Số hồ sơ:

T-BDI-120583-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Tài chính tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài chính Lĩnh vực giá

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Tài chính tỉnh Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tài chính tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

+ Thời gian một lần điều tra tối đa là 30 ngày, kể từ ngày ra quyết định điều tra. Trường hợp cần thiết phải kéo dài thêm thời gian điều tra phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do; thời hạn điều tra kéo dài không quá 15 ngày, kể từ ngày kết thúc điều tra lần đầu; + Trong thời hạn tối đa là 10 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày kết thúc điều tra, ... Sở Tài chính có trách nhiệm ban hành và gửi văn bản thông báo kết luận điều tra đến tổ chức, cá nhân và các cơ quan liên quan.

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Căn cứ kết quả điều tra, Sở Tài chính xử lý theo thẩm quyền và tuỳ theo mức độ vi phạm có thể xử lý theo một trong các hình thức sau: + Đình chỉ việc thực hiện giá hàng hoá, dịch vụ do tổ chức, cá nhân độc quyền, liên kết độc quyền về giá quyết định; + Yêu cầu tổ chức, cá nhân độc quyền liên kết độc quyền phải mua, bán theo đúng giá mua, giá bán trước khi liên kết độc quyền về giá; + Xử phạt vi phạm hành chính, bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật; + Trường hợp hành vi vi phạm có dấu hiệu phạm tội thì Sở Tài chính sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

 

Sở Tài chính khi phát hiện sai phạm, tiến hành:

+ Ra quyết định điều tra và gửi đến tổ chức, cá nhân có hành vi độc quyền và liên kết độc quyền về giá;

2.

 

+ Có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp các tài liệu sau:

(i)  Phương án tính giá hàng hoá, dịch vụ và mức giá hàng hoá, dịch vụ;

(ii)  Tình hình lưu chuyển hàng hoá (tồn kho đầu năm, đầu quý, đầu tháng; nhập và xuất trong năm, trong quý, trong tháng; tồn kho cuối năm, cuối quý, cuối tháng) và cung ứng dịch vụ;

(iii)   Báo cáo tài chính năm;

(iv)  Tài liệu khác liên quan đến nội dung điều tra.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

+ Đơn tố cáo của tổ chức đại diện cho ngành sản xuất hoặc người tiêu dùng;

2.

+ Quyết định điều tra gửi đến tổ chức, cá nhân có hành vi độc quyền và liên kết độc quyền về giá;

3.

+ Văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi độc quyền và liên kết độc quyền về giá cung cấp tài liệu sau:

(i)  Phương án tính giá hàng hoá, dịch vụ và mức giá hàng hoá, dịch vụ theo Quy chế tính giá chung do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định và hướng dẫn cụ thể của các Bộ, ngành liên quan; các tài liệu, chứng từ phục vụ việc lập phương án giá;

(ii)  Tình hình lưu chuyển hàng hoá (tồn kho đầu năm, đầu quý, đầu tháng; nhập và xuất trong năm, trong quý, trong tháng; tồn kho cuối năm, cuối quý, cuối tháng) và cung ứng dịch vụ;

(iii)   Báo cáo tài chính năm;

(iv)  Tài liệu khác liên quan đến nội dung điều tra.

4.

+ Các tài liệu nêu trên do đơn vị, cá nhân nhận văn bản yêu cầu cung cấp.

Số bộ hồ sơ: Không quy định

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết