Trình tự, thủ tục bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Số hồ sơ:

T-BDI-121083-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Tài chính tỉnh Bình Định

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Tài chính Quản lý tài sản nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Tài chính tỉnh Bình Định

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Sở Tài chính tỉnh Bình Định

Cơ quan phối hợp (nếu có):

không

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị bán tài sản, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ra quyết định bán tài sản nhà nước.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Quyết định hành chính

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước

1

Đơn vị sử dụng có nhu cầu bán tài sản nhà nước lập hồ sơ đề nghị bán tài sản nhà nước, gửi cho Sở Tài chính theo quy định.

2.

Bước

2

Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh quyết định bán tài sản nhà nước

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

+ Văn bản đề nghị bán tài sản nhà nước của cơ quan quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

2.

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan;

3.

+ Danh mục tài sản đề nghị bán.

Số bộ hồ sơ: không rõ

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện đê thực hiện

Không

TTHC:

 

 

Các biểu mẫu đính kèm

   Thời tiết