Đăng ký, kiểm định các loại máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Số hồ sơ:

T-BDI-139052-TT

Cơ quan thống kê:

Bình Định - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

 

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động - Thương binh và Xã hội An toàn lao động

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Thanh tra Sở Lao động TB&XH Bình Định

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

Thực hiện ngay sau khi nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký của cơ sở.

Đối tượng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực

hiện TtHC:

Đăng ký trong sổ đăng ký.

 

Các bước

 

Tên

bước

Mô tả bước

1.

Bước 1

 

Sau khi nhận được Phiếu kết quả kiểm định, trong thời hạn 05 ngày làm việc thì cơ sở hoặc đơn vị được cơ sở ủy quyền chuyển hồ sơ đến Thanh tra Sở Lao động TB&XH để đăng ký trước khi đưa đối tượng vào sử dụng.

2.

Bước 2

 

Thanh tra Sở Sở Lao động TB&XH nhận được hồ sơ đăng ký của cơ sở tiến hành ghi vào Sổ đăng ký.

 

Hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ

1.

Tờ khai đăng ký;

2.

Phiếu kết quả kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao động (bản photocoppy).

 

 

 

Số bộ hồ sơ:

1 (bộ)

 

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

 

1.

Tờ khai đăng ký

Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTB...

 

 

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện

Không

TTHC:

 

 

   Thời tiết